POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. Administrator danych osobowych
Od dnia 25 maja 2018 roku Kancelaria Adwokacka Elżbieta Bansleben NIP: 5851328944, REGON: 221738826 jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiada za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. 

II. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów. W trakcie trwania umowy dane osobowe mogą być wykorzystywane dla celów takich jak: 
• realizacja umowy między Kancelaria Adwokacka Elżbieta Bansleben, a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, 
• realizacja obowiązków księgowych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, 
• informowanie Państwa na bieżąco o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracyjnych.
• zlecenie podmiotom trzecim (biegłym, tłumaczom, ekspertom, specjalistom) wykonania stosownych umów, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy Klienta z Kancelarią.

III.  Informacje o odbiorcach danych osobowych
Kancelaria Adwokacka Elżbiety Bansleben w ramach prowadzonej działalności może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom: 
• pracownikom oraz współpracownikom, a także świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne, 
• świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym, 
• świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach),
• świadczącym usługi księgowe,
• tłumaczom przysięgłym,
• biegłym,
• ekspertom,
• specjalistom,
• sądom, organom prowadzącym postępowania inne niż sądowe, stronom postępowań sądowych oraz postępowań innych niż sądowe.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Kancelarię Adwokacką Elżbiety Bansleben:
• przez czas wykonania tych obowiązków, 
• przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, 
• przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.
 
V. Prawo dostępu do danych 
Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem: 
• udzielenia informacji o przetwarzanych danych, 
• wydania kopii przetwarzanych danych, 
• niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych, 
• uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
• ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości, 
• niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych, 
• przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. 

VI. Prawo do sprzeciwu 
Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
VII. Prawo do cofnięcia zgody
W dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Prawo to dotyczy przetwarzania danych osobowych, którego podstawą prawną jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych.
VIII. Prawo do wniesienia skargi 
Jeżeli uznają Państwo, że dokonywane przez Kancelarię Adwokacką Elżbiety Bansleben przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
IX. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
– art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L numer 119, strona 1, dalej jako: RODO),
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
– art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

X. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych. Bez podania potrzebnych danych osobowych umowa nie będzie mogła zostać wykonana.

XI. Rodzaj danych osobowych, które należy podać

1) NIP 
2) PESEL 
3) adres zamieszkania 
4) adres do korespondencji 
5) adres poczty e-mail
– w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

 

PLIKI COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.