Sprawy transgraniczne

 

Tam, gdzie stykają się różne systemy prawne – czyli w sprawach rodzin lub przedsiębiorców funkcjonujących w więcej niż jednym kraju – pojawia się wiele pytań i wątpliwości.

Przepisy prawa – ustawy i konwencje międzynarodowe – regulują szczegółowo, jakie prawo należy zastosować  w konkretnym przypadku i jaki sąd będzie właściwy do rozstrzygnięcia konkretniej sprawy.

Nad niektórymi sprawami równolegle – czasem wspólnie – pracują kancelarie w kilku krajach. Zdarza się, że ta sama sprawa zostaje wniesiona pod rozstrzygnięcie sądów w dwóch lub więcej państw jednocześnie. Najczęstszą sytuacją jest w takim przypadku prowadzenie sprawy w jednym miejscu i odrzucenie pozwu lub zawieszenie postępowania w pozostałych.

 

 

 


Jeśli spodziewasz się sporu o charakterze transgranicznym, niezwłocznie skontaktuj się z adwokatem. Zdarza się, że w niektórych postepowaniach zastosowanie znajdzie zasada „kto pierwszy, ten lepszy” – z pewnością ma dla Ciebie znaczenie, w jakim państwie będzie rozstrzygany potencjalny spór.

Jeśli masz wątpliwość, czy Twoja sprawa powinna być rozpatrywana w Polsce czy za granicą – skontaktuj się z naszą kancelarią. Wskażemy Ci możliwe rozwiązania i optymalny sposób przeprowadzenia procedury zgodnie z założeniami prawa i Twoimi preferencjami.

Mamy również rozległe doświadczenie we współpracy z kancelariami prawnymi zza granicy.

 

 

 

 

Porwania rodzicielskie

 

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko zostało uprowadzone, natychmiast zawiadom policję. Zgłoś zaginięcie małoletniego. Jeśli Ty nie wiesz, gdzie jest Twoje dziecko, to może mu zagrażać niebezpieczeństwo – niezależnie od tego, czy podejrzewasz, że przebywa z drugim rodzicem. Policja ma obowiązek odnaleźć małoletniego i powiadomić cię o miejscu, w którym przebywa.

 

 

 


Pamiętaj, że w Polsce – w przeciwieństwie do rozwiązań prawnych w wielu innych krajach europejskich, odpowiedzialność karna za porwanie tzw. rodzicielskie nie jest jednoznacznie określona. Jednak zmiana miejsca pobytu dziecka bez zgody uprawnionego drugiego rodzica może być uznana za nadużycie władzy rodzicielskiej i może skutkować ograniczeniem tej władzy – lub nawet, w skrajnych wypadkach – jej pozbawieniem. Sąd rodzinny nie będzie jednak w takim wypadku działać samodzielnie, z urzędu. Musi zostać zawiadomiony o sytuacji dziecka. Jako rodzic uprawniony, możesz zainicjować stosowne postępowanie.

Jeśli Twoje dziecko zostało uprowadzone za granicę –  prawdopodobnie jest ono chronione przepisami Konwencji Haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Konwencję tę podpisały prawie wszystkie kraje na świecie, jej głównym celem jest zapobieżenie samowolnemu decydowaniu o losach dziecka przez jednego z rodziców. W takim wypadku kluczowe jest szybkie podjęcie działań. Zawiadom organy ścigania kraju uprowadzenia i skontaktuj się z Ministerstwem Sprawiedliwości w celu rozpoczęcia procedury powrotu dziecka. Skorzystaj z pomocy prawników, którzy mają doświadczenie w tego rodzaju sprawach.

Ważne jest, abyś działania podejmował niezwłocznie.

 

 

 

 

 

Władza rodzicielska

 

Każde dziecko ma prawo do bycia wychowywanym przez swoich rodziców zgodnie z ich światopoglądem i zwyczajami, o ile nie zagraża to dobru i bezpieczeństwu małoletniego. Jedynie w przypadku wystąpienia ograniczeń lub zagrożeń istnieje możliwość, że sąd rodzinny pozbawi jednego lub oboje rodziców władzy rodzicielskiej.

 

 W Polsce możliwe jest również (niewystępujące w  części innych krajów) ograniczenie władzy rodzicielskiej. Nie jest to „kara” dla rodzica – pamiętaj, że sąd rodzinny decydując o ograniczeniu władzy powinien mieć na celu wyłącznie dobro dziecka – czasem np. poprzez ustanowienie kuratora, który jako funkcjonariusz społeczny będzie regularnie kontrolował sytuację małoletniego. Coraz rzadszą – ze względu na szybkość komunikacji – przesłanką ograniczenia władzy jest sama odległość jednego z rodziców od miejsca zamieszkania dziecka (może dotyczyć to np. rodzica mieszkającego za granicą), np. w celu podejmowania szybkich decyzji o leczeniu małoletniego sąd może zdecydować, że tylko jedno z rodziców będzie miało w tym zakresie pełną władzę.

 W każdym postępowaniu przed sądem rodzinnym jako rodzic możesz być reprezentowany przez adwokata.

 

 

 

 

Kontakty z dziećmi

 

Twoje rozstanie z rodzicem Twoich dzieci nie oznacza, że dzieci też się z rozwiedzionymi rodzicami rozwodzą. Dzieci mają prawo do kontaktu z obojgiem rodziców – w równym stopniu.

Najlepiej, gdy rozstający się rodzice dojdą do porozumienia w sprawie dzieci. Adwokat może pomóc w przygotowaniu porozumienia, które następnie zostanie zatwierdzone ugodą przed sądem. Jeśli nie możesz dojść do porozumienia z dawnym partnerem, być może dla dobra Twojego dziecka konieczne jest zwrócenie się o pomoc do sądu.

Dzieci mają  również prawo do kontaktów z dziadkami.

 

 

 


Jeśli prawo to jest im w jakimkolwiek zakresie ograniczane, dziadkowie  mają prawo zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem o ustanowienie kontaktów z wnukami. Postanowienie sądu szczegółowo wskaże, w jakich dniach, w jakim czasie i gdzie takie spotkania miałyby się odbywać.

Jako rodzic pamiętaj, że ma znaczenie to, w jaki sposób mówisz dziecku o swoim byłym partnerze – drugim rodzicu. Nieprawidłowa komunikacja może doprowadzić do powstania u dziecka syndromu określanego przez niektórych psychologów jako zespół alienacji rodzicielskiej. W takim wypadku sądy coraz częściej ingerują w zakres władzy każdego z rodziców, aby pomóc dziecku funkcjonować w prawidłowych warunkach.

 

 

 

 

 

Rozwód. Małżeństwo i partnerstwo

 

Decyzja o rozwodzie oraz czas rozwodu to często jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Adwokat jest nie tylko po to, aby uzyskać dla ciebie realne korzyści czy zminimalizować straty finansowe związane z tą sytuacją, ale również po to, aby pomóc ci ustalić, jakie są twoje cele postępowania i wybrać najlepsze środki i narzędzia, aby cele te osiągnąć.

Na co dzień w sprawach rozwodowych współpracujemy z najlepszymi psychologami.

 

 Nawet jeśli nie pozostawałeś ze swoim partnerem w związku małżeńskim, rozstanie może nieść za sobą komplikacje majątkowe związane z podziałem wspólnie wypracowanego majątku. Pomożemy Ci rozwiązać te problemy i uwolnić się od uwikłania w ciążące, nadal wspólne zobowiązania.
 

 

 


 

Sprawy medyczne i prawa pacjenta

 

Jeśli jako pacjent uważasz, że popełniono błąd w czasie Twojego leczenia i z tego powodu zdrowie uległo pogorszeniu – możesz mieć rację. Koniecznie zadbaj o siebie – idź do specjalisty i skonsultuj swój stan zdrowia oraz proces leczenia.

Może się zdarzyć, że Twoje leczenie nie powiodło się, jednak nikt za to nie będzie odpowiadać. Pamiętaj, że lekarze nie są odpowiedzialni za rezultat leczenia, a jedynie za to, aby dochować wszelkiej staranności w czasie procesu leczenia.

 

 

 


Sprawy sądowe z elementem medycznym (tzw. „błędy lekarskie”) należą do trudnych – zarówno dla stron postępowania, jak ich pełnomocników – i sądu.  Dlatego tak ważne jest, aby nie rozpoczynać postępowania, które nigdy nie miałoby szans powodzenia.

Pamiętaj, prawidłowa analiza prawna przed zainicjowaniem sporu sądowego, podobnie jak właściwa  diagnoza medyczna – może przesądzić o powodzeniu podjętych działań. Współpracujemy ze starannie dobranymi ekspertami, którzy jeszcze przed wdaniem się w spór mogą pomóc w ocenie, czy są podstawy do zainicjowania postępowania sądowego. 
 

 

 

Ubezpieczenia, zagraniczne ubezpieczenia na życie

 

Występujemy przed towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce i za granicą, zarówno w typowych szkodach komunikacyjnych, jak i  skomplikowanych zagadnieniach odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli dowiedziałeś się, że otrzymałeś spadek za granicą, sprawdź, czy nie jesteś również uposażony z ubezpieczenia na życie. Albo pozwól nam sprawdzić to za Ciebie.

 

 

 


Korzystanie z pośrednictwa kancelarii w uzyskaniu pieniędzy od zagranicznego ubezpieczyciela jest nie tylko zazwyczaj tańszym rozwiązaniem niż korzystanie z usług zagranicznych doradców, ale również w istotny sposób usprawnia kwestie związane z odpowiedzialnością przed polskim urzędem skarbowym związaną z rozliczeniem podatkowym w związku z uzyskanymi kwotami.

 

 

 

Spadki, darowizny, testamenty

 

Kwestie związane z przekazywaniem części lub całości majątku w drodze spadku lub darowizny są szczegółowo regulowane przepisami prawa w każdym państwie.

Prowadzimy postępowania spadkowe w Polsce, pomagamy również przy postępowaniach, które są prowadzone za granicą, np. przed zagranicznym notariuszem.

W przypadku sporów, pomagamy naszym Klientom reprezentując ich w postepowaniu sądowym – dotyczącym testamentu, darowizny, zachowku czy podziału masy spadkowej.

 

 

 


Może mieć znaczenie, na jakim etapie postępowania zaangażujesz to współpracy adwokata. Niektóre czynności prawne (odwołanie darowizny, uzyskanie zachowku) poprzedzone są pewnymi warunkami, które należy świadomie spełnić. Zazwyczaj lepiej podjąć działania niezwłocznie.

Możesz umówić się na spotkanie w kancelarii w celu uzyskania porady prawnej, niekoniecznie od razu zlecając do prowadzenia całą sprawę. Kluczem do właściwych rozwiązań jest wiedza uzyskana we właściwym czasie i  świadomość prawa.

 

 

 

 

 

Odszkodowania

 

Zagadnienia związane z uzyskaniem rekompensaty pieniężnej w przypadku wyrządzonej szkody to jeden z filarów prawa cywilnego. Jeśli bezprawnie została Ci wyrządzona szkoda, to prawdopodobnie masz prawo domagać się stosownego odszkodowania.

 

 

 


Pamiętaj, że do sądu warto występować z roszczeniami, które da się uzyskać. W przeciwnym razie będziesz zobligowany do poniesienia niewspółmiernych do rezultatu kosztów postępowania. Ważne jest również ustalenie, do kogo zwracasz się z żądaniem – bywa, że masz prawo żądania rekompensaty od większej liczby podmiotów. Z tego powodu tak ważne jest, aby osoba doświadczona pomogła Ci sformułować żądanie – na każdym etapie postepowania. 

Od wielu lat zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań, zarówno komunikacyjnych, jak i odpowiedzialności innych podmiotów, w tym szpitali i innych podmiotów prywatnych i publicznych. Za nami wiele wygranych sporów, z których niektóre przynosiły szczególną satysfakcję, jak np. uzyskiwanie środków na przyszłe długotrwałe leczenie dzieci poszkodowanych w toku nieprawidłowego leczenia czy zasądzenie odszkodowania od znanej sieci sklepów na rzecz Klientki zranionej wskutek upadku wazonu umieszczonego zbyt wysoko na półce.


 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości/Podział majątku/zniesienie współwłasności

 

Prowadzimy sprawy o podział majątku i zniesienie współwłasności nieruchomości. Z roszczeniami w tym zakresie łączy się wiele trudnych zagadnień prawnych – dotyczących wspólnych wydatków na majątek (tzw. nakłady), zasiedzenia, ale również rozliczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez jej właściciela, który został pozbawiony faktycznego władania przedmiotem własności. Niestety, takie postępowania często trwają wiele lat. Staramy się uczynić wszystko, aby jak najszybciej skutecznie doprowadzić do pomyślnego zakończenia spraw.

 

 

 


Wniosek o dokonanie przez sąd podziału majątku można złożyć w każdym czasie (roszczenie to nie podlega przedawnieniu) – jednak nie warto zwlekać z przeprowadzeniem postępowania. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy upływ czasu powoduje niemożność dowiedzenia niektórych racji czy przeprowadzenia dowodów.

Kancelaria stale współpracuje z doświadczonymi ekspertami, którzy pomagają nam sprawnie przejść przez postępowania.Jeśli z kolei zamierzasz nabyć nieruchomość, pamiętaj, że warto zweryfikować jej stan prawny. Pomożemy ustalić, czy nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń prawnych, które umieszczałyby ją w kategorii inwestycji obarczonych ryzykiem.
 

 

 

 

Obsługa przedsiębiorców, przedsiębiorcy zagraniczni


Pomagamy kompleksowo przedsiębiorcom, w tym zza granicy, założyć działalność gospodarczą w Polsce, rejestrujemy spółki i pomagamy w kontakcie z bankami.

Jako przedsiębiorca, musisz wiedzieć, jaka formuła funkcjonowania jest dla Ciebie najlepsza. Nie zawsze spółka z o.o. to optymalne rozwiązanie, choć jest to formuła najpopularniejsza wśród polskich przedsiębiorców.
Dobre przygotowanie do prowadzenia działalności to rozwiązanie szybsze i tańsze od naprawiania błędów. Pamiętaj, że umowa spółki ma zasadniczy wpływ na sposób jej funkcjonowania, a jeśli masz wspólników – może okazać się, że niełatwo ją zmienić, nawet kiedy uważasz to za konieczne.

Podpowiemy Ci, jak zminimalizować  i prawidłowo przeprowadzić wszelkie formalności, dzięki czemu będziesz mógł spokojnie skoncentrować się na prowadzeniu swojego biznesu.

 

 

 


Aby dobrze działać na rynku, warto znać jego specyfikę. Szczególnie w prowadzeniu działalności transgranicznej ma znaczenie, jaki zamiar ma strona przystępująca do umowy czy realizująca transakcję. Nie każde zapisane słowo (np. w umowie) strony będą rozumieć identycznie.

W przypadku sporu sądowego, Twój adwokat powinien swobodnie porozumiewać się z Tobą nie tylko znając twój język, ale również kontekst gospodarczy, w jakim się poruszasz. To umożliwi przedstawienie sądowi całości okoliczności sprawy i wydanie sprawiedliwego wyroku, który w żaden sposób nie naruszy twoich praw.
 

 

 


 

Umowy i spory sądowe

 

Umowa, to taki rodzaj porozumienia, w którym strony ustalają, w jaki sposób zamierzają ułożyć swoje wzajemne prawa i obowiązki przy realizacji określonego zadania.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub zamierzasz przystąpić do działania, które obarczone jest jakimkolwiek ryzykiem – do każdego zadania przygotuj się starannie. Potraktuj zawieraną umowę jako PLAN DZIAŁANIA.Dzięki temu będziesz sam lepiej wiedział, jakie zagrożenia mogą cię spotkać. Przyjdź do kancelarii, opowiedz nam o swoim planie, a my znajdziemy rozwiązania umożlwiające ograniczenie ponoszonego przez Ciebie ryzyka.

Jeśli uczestniczysz lub masz uczestniczyć w sporze sądowym, również skontaktuj się z kancelarią. Naszym zadaniem jest przedstawienie sądowi Twojej sytuacji w określonym, korzystnym dla Ciebie kontekście prawnym.

 

 


 

Pamiętaj, że interpretacja przedstawionych przez strony oświadczeń woli – zwłaszcza przed sądem  – odbywa się zawsze w określonym kontekście. Jest to kontekst otoczenia, w jakim przeprowadza się transakcję, ustalonych zwyczajów czy okoliczności zawarcia umowy.
Z tego względu przy każdej zawieranej transakcji warto korzystać z porad lokalnych adwokatów, którzy wyjaśnią Ci nie tylko treść zawieranych porozumień, ale także ich kontekst i możliwe interpretacje.

Jeśli jesteś obcokrajowcem, warto, by adwokat znał również konteksty czy ogólne założenia Twojego kraju, co pozwoli mu wychwycić ewentualne różnice i położyć nacisk na takie formułowanie kontraktu, które będzie dla Ciebie satysfakcjonujące nie tylko na poziomie werbalnym, ale także jego wykonania zgodnie ze wspólną i rzetelnie wyrażoną wolą stron.

 

 

 

 


Ochrona dóbr osobistych i prywatny akt oskarżenia

 

Sprawy o naruszenie dóbr osobistych to postępowania o wyższym stopniu złożoności, w których sąd często musi dokonać wyboru pomiędzy ochroną wartości każdej ze stron, z których każda może korzystać z ochrony praw gwarantowanych Konstytucją. Z tego powodu postępowania o ochronę dóbr osobistych już w pierwszej instancji rozpatrywane są przed sądami okręgowymi. Jeśli uważasz, że przez czyjeś zachowanie zostajesz ograniczony lub pozbawiony ochrony swoich praw, jest możliwe, że Twoje dobra osobiste (takie jak zdrowie, życie w rodzinie, godność, ochrona mieszkania) zostały naruszone. 

Jest możliwe, że swoim zachowaniem ktoś tak dalece naruszył Twoje dobra (np. godność), że masz prawo do przeprowadzenia postępowania karnego. Jeśli dotknął cię anonimowy wpis w Internecie, masz prawo żądać od organów ścigania, aby ustaliły sprawcę tego wpisu.
 


 

 


Pamiętaj, że zwłaszcza w postępowaniu karnym - im szybciej rozpoczniesz działania, tym większa szansa na pozytywne dla Ciebie rozstrzygnięcie. Czas na wniesienie prywatnego aktu oskarżenia jest krótki, szybko też upływa termin przedawnienia karalności (co oznacza, że nawet wniesiona do sądu sprawa może zostać umorzona ze względu na upływ czasu). Sąd jednak w postępowaniu karnym może niektóre czynności podejmować z urzędu, co może być w niektórych wypadkach pomocne.

Wniesienie pozwu cywilnego wiąże się tymczasem z nieco wyższą opłatą i koniecznością samodzielnego przedstawienia wszystkich dowodów, które popierają Twoje stanowisko, jednak samo postępowanie może być nieco mniej sformalizowane.

Skorzystaj z porady adwokata, aby dokonać właściwego wyboru z jakiego środka ochrony skorzystać.

 

 

 

 

 

 

Sprawy karne gospodarcze, finansowe, międzynarodowe

 

Jeśli masz obawę, że Twoje środki finansowe zostały zablokowane na rachunku bankowym ze względu na możliwe postępowanie karne, niezwłocznie skontaktuj się z adwokatem.

Skontaktuj się z adwokatem również, jeśli zostajesz wezwany przez organy ścigania do złożenia zeznań jako świadek. Pamiętaj, że możesz odmówić odpowiedzi na każde pytanie, jeśli miałaby narazić Ciebie lub twoich bliskich na odpowiedzialność karną.
Jeśli postawiono Ci zarzuty – możesz milczeć.

 

 

 


Może się zdarzyć, że zanim w sprawie pojawi się wybrany przez Ciebie adwokat, organy ścigania będą Cię przesłuchiwać. W takim wypadku odmów składania jakichkolwiek wyjaśnień do czasu, kiedy będziesz mógł swobodnie porozmawiać z ustanowionym przez Ciebie obrońcą.

 

 

 

 


 

Sprawy administracyjne. Sprawy cudzoziemców

 

Jeśli występujesz przed sądem lub urzędem w Polsce, pamiętaj przede wszystkim, aby opisać swoje pobudki i intencje w sposób możliwie prosty, odwołując się do przykładów. Urzędnik może nie wiedzieć tego, co dla Ciebie jest oczywiste. Aby wydać sprawiedliwą decyzję, musi Cię dobrze wysłuchać.

Szczególna uwaga należy się sprawom dotyczącym cudzoziemców. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do żądania obecności tłumacza. Nie musisz uczestniczyć w żadnej czynności, jeśli pomimo twojego żądania organ (sąd lub inna państwowa instytucja) nie zapewnił Ci udziału tłumacza.

 

 

 


Kiedy dochodzi do sprawy z udziałem czynnika zagranicznego, należy pamiętać, że co najmniej jedna ze stron będzie dla organu „obca” – obyczaje i zasady, którymi się kieruje, mogą być dla osoby podejmującej decyzję w sprawie – nieznane. Szczególną rolą adwokata w takim postępowaniu jest przedstawienie sytuacji procesowej w taki sposób, aby organ miał szansę na bezstronną i poprzedzoną zrozumieniem analizę sytuacji stron.

Nasza kancelaria pomoże Ci w sprawach związanych z uzyskaniem zezwolenia na pobyt, obywatelstwa, zawarcia małżeństwa – i wszelkich innych sprawach prawnych powiązanych z przebywaniem lub prowadzeniem w Polsce działalności przez cudzoziemców, prowadzonych przed organami administracji publicznej lub sądami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Adwokacka
Elżbieta Bansleben

ul. Armii Krajowej 116/18, 81-824 Sopot

e-mail: kancelaria@adwokaci-sopot.pl

+48 58 717 51 08
+48 667 487 700

NIP : 585 132 89 44